Postanite član

Postanite član 2017-05-24T09:49:50+00:00

Ko može biti član udruženja?

Članovi Udruženja mogu biti pravna i fizička lica.

Učlanivanje u Udruženje je dobrovoljno i vrši se potpisivanjem ugovora o pristupanju Udruženju kojim su regulisana prava i obaveze članova u skladu sa Statutom.

U okviru Udruženja postoji mogućnost izbora između tri vrste članstva: punopravnog,osnovnog i pridruženog članstva.

Svaki član Udurženja plaća članarinu čiju visinu, kategorizaciju, način uplate i sve ostale aspekte koji se odnose na članarinu, za svaku vrstu članstva, utvrđuje Upravni odbor Udruženja odgovarajućim aktom.

 

Pristupnica

Zainteresovano lice podnosi putem pristupnice molbu za članstvo u Udruženju, nakon čega Direktor po uplati prve članarine od strane zainteresovanog lica potpisuje ugovor o pristupanju.Time zainteresovano lice dobija status člana Udruženja.

Preuzimite Pristupnicu